ALGEMENE VOORWAARDEN DE VROLIJKE FLIEREFLUITER (DVF)

1. Aanbiedingen overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij DVF diensten van welke aard ook aan klant levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van DVF zijn vrijblijvend, tenzij door DVF schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan DVF verstrekte gegevens waarop DVF zijn aanbieding baseert.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

2. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen worden jaarlijks vastgesteld en uiterlijk 2 kalendermaanden voor afloop van enig jaar aan klant gecommuniceerd.

2.2 Facturen worden door klant betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal klant binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

2.4 Indien klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan DVF de vordering uit handen geven, in welk geval klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

 

3. Eigen risico zadelkamer

3.1 Indien klant gebruik wil maken van de opslag van eigendommen in de zadelkamer (en beperkt tot zadel, poetsspullen en harnachement) is dit mogelijk doch onder absolute vrijwaring van aansprakelijkheid door DVF bij diefstal, calamiteit of anderszins. Gebruik van de zadelkamer komt in het geheel voor risico van klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van DVF. Een en ander conform artikel 5. Klant wordt geacht de verzekering van bovengenoemde spullen naar eigen behoefte te verzekeren. Dit is mogelijk door een aantekening van de verzekeraar op de verzekeringspolis van de inboedelverzekering van de klant.

 

4. Aansprakelijkheid instructeurs

4.1 DVF wordt door instructeurs gevrijwaard van enige aansprakelijkheid van schade welke, volgens onomstotelijk bewijs, het direct gevolg is van ondeugdelijke instructie of het niet juist opvolgen van instructies door de ruiter in kwestie. DVF verplicht instructeurs dan ook tot het afsluiten, dan wel het overleggen van een deugdelijk bewijs dat een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. 

 

5. Beëindiging overeenkomst

5.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

5.2 Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

5.3 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt. DVF is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van klant vervalt het recht tot gebruik van aan klant ter beschikking gestelde van rechtswege.

 

6. Aansprakelijkheid van DVF; vrijwaring

6.1 De totale aansprakelijkheid van DVF wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.redelijke kosten die klant moeten maken om de wanprestatie van DVF aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van klant wordt ontbonden.

b.redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.

6.2 De aansprakelijkheid van DVF voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan Euro 1.250.000,00.

6.3 Aansprakelijkheid van DVF voor indirecte schade en gevolgschade, uitwelken hoofde dan ook, is uitgesloten.

6.4. De in voorgaande leden van dit artikel 5 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DVF.

6.5. De aansprakelijkheid van DVF wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien klant DVF onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en DVF ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DVF in staat is adequaat te reageren.

6.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DVF meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen DVF vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

7. Overmacht

7.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren (kunnen) nakomen van verplichtingen van die door klant aan DVF zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van afspraken, materialen en gebouwen.

7.2 Indien een overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

8.Toepasselijk recht en geschillen

8.1 De overeenkomsten tussen DVF en klant worden beheerst door Nederlandsrecht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

8.2 Geschillen welke tussen DVF en klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen DVF en klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoirerechtsmaatregelen.

 

DIENSTVERLENING DOOR DVF

 

9. Uitvoering

9.1 DVF zal zich ten volste inspannen de dienstverlening met uiterste zorg en conform afspraak uit te voeren. Alle diensten van DVF worden uitgevoerd op basis van een concrete resultaatstelling vastgelegd in  de respectievelijke dienstverleningscontracten. Het niet, niet juist of niet tijdig nakomen van deze verplichting door DVF kan leiden tot aansprakelijkheid zoals vastgelegd in artikel 5 van deze voorwaarden.

9.2 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is DVF steeds gerechtigd na overleg met klant deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

9.3 Specifiek voor de dienstverlening op het gebied van paardenstalling, minicamping en caravanstalling verstrekt DVF aan klant een gedetailleerd overzicht van werkzaamheden welke door DVF zullen worden uitgevoerd. In principe wordt volstaan met een mondelinge toelichting aan klant, desgevraagd kan dit schriftelijk door DVF bevestigd worden.

 

10. Overige overeenkomsten/reglementen

10.1 Het van toepassing zijnde stallingreglement, stallingcontract, caravanstallingscontract en kampeerovereenkomst worden geacht integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden.

 

De Vrolijke Flierefluiter

Someren Heide, juli 2010

Minicamping | Paardenhouderij | Caravanstalling